Arbeidsgivere

Uavhengig av om du driver en liten eller stor bedrift, er de som jobber for deg din viktigste ressurs. Alle seriøse arbeidsgivere ønsker å gi sine ansatte gode arbeidsvilkår.

Noen ganger oppstår det situasjoner som bedrifter, eller privatpersoner, trenger hjelp til å undersøke. Det er ikke alle saker det er naturlig, eller ønskelig, å anmelde til politiet. Det er heller ikke alle forhold som prioriteres eller egner seg som rene politisaker.

Ofte mangler man informasjon eller bevis for å kunne anmelde et forhold, og man trenger hjelp til å innhente informasjon.

Dette kan dreie seg om private eller sivilrettslige forhold.

Bedrifter som har mistanke om at det er forekommet straffbare eller ureglementerte forhold/hendelser på arbeidsplassen, kan trenge hjelp til å etterforske dette nærmere, for å avkreftet eller bekreftet om mistanken deres er riktig.

Noen er selv part i en straffesak, eller sivilrettslig sak, og trenger bistand for å skaffe til veie opplysninger eller informasjon som styrker egen sak.

Jeg kan bistå i slikt arbeid, samt kan jeg bidra til å utforme og formulere anmeldelser det man finner det nødvendig.

KONTAKT MEG